پنج شنبې, چنګاښ ۲۸, ۱۴۰۳
 

ترنم

ترنم - اوه ویشتمه برخه

ترنم

ترنم - شپږ ویشتمه برخه

ترنم

ترنم - پنځه ویشتمه برخه

ترنم

ترنم - څلور ویشتمه برخه

ترنم

ترنم - دری ویشتمه برخه

ترنم

دوه ویشتمه برخه

ترنم

ترنم - یو ویشتمه برخه

ترنم

ترنم - شلمه برخه

ترنم

ترنم - نو لسمه برخه

ترنم

ترنم - اته لسمه برخه

ترنم

ترنم - اووه لسمه برخه

ترنم

ترنم - شپارلسمه برخه

ترنم

ترنم - پنځه لسمه برخه

ترنم

څوارلسمه برخه

ترنم

دیارلسمه برخه

ترنم

ترنم - دولسمه برخه

ترنم

ترنم - یولسمه برخه

ترنم

ترنم - لسمه برخه

ترنم

ترنم - نهمه برخه

ترنم

ترنم - اتمه برخه

ترنم

ترنم - اوومه برخه

ترنم

ترنم - شپږمه برخه

ترنم

ترنم - پنځمه برخه

ترنم

ترنم - څلورمه برخه

ترنم

ترنم - دریمه برخه

ترنم

ترنم - دویمه برخه

ترنم

ترنم - لومړی برخه
Video Collection: 
Youtube Title: 
Taranum - Ep.27
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - اوه ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.26
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - شپږ ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.25
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - پنځه ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.24
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - څلور ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.23
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - دری ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.22
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.21
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - یو ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.20
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - شلمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.19
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - نو لسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.18
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - اته لسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.17
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - اووه لسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.16
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - شپارلسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.15
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - پنځه لسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.14
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
څوارلسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.13
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دیارلسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.12
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - دولسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.11
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - یولسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - لسمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - نهمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.08
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - اتمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.07
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - اوومه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.06
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - شپږمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.05
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - پنځمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.04
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - څلورمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - دریمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - دویمه برخه
Youtube Title: 
Taranum - Ep.01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ترنم - لومړی برخه