دوشنبې, غویی ۳۰, ۱۳۹۸
 

د رڼا لار

هره جمعه د سحار ١٠:٠٠ بجی

لمر ماښام

شنبی تر چهارشنبی د ماښام ٦ بجی

دیړه

هره جمعه د ماښام ٦ بجی

د لوی اختر ځانګری خپرونی

پایته ورسید

ترنم

پای ته ورسیده

مدهو بالا

پای ته ورسیده

نقاب لرونکی انجلی

پای ته ورسیده

دیا اور باتي هم

پای ته ورسیده

زهرا

پایته ورسید

تور ګلاب

پایته ورسید

Pages