شنبې, لیندۍ ۲۴, ۱۳۹۷
 
Watch all videos from this show on

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه یو څلویښتمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه څلویښتمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه نهه دیرشمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه اته دیرشمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه اوه دیرشمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه شپږ دیرشمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه پنځه دیرشمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه څلوردیرشمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه دری دیرشمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه دوه دیرشمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه یو څلویښتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه څلویښتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه نهه دیرشمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه اته دیرشمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه اوه دیرشمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه شپږ دیرشمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه پنځه دیرشمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه څلوردیرشمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه دری دیرشمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه دوه دیرشمه برخه