پنج شنبې, غویی ۵, ۱۳۹۸
 
Watch all videos from this show on

لمر ماښام

دوهم پړاو - اته شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - اووه شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - شپړ شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - پنځه شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - څلور شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - دری شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - دوه شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - یو شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - نهه پنځوسمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اته شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اووه شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - شپړ شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - پنځه شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - څلور شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دری شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دوه شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - یو شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - نهه پنځوسمه برخه