پنج شنبې, غویی ۵, ۱۳۹۸
 
Watch all videos from this show on

دیړه

دوهم پړاو - دولسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - یوولسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - لسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - نهمه برخه

دیړه

ځانګری دېره - له آریانا سعید سره

دیړه

دوهم پړاو - اتمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - اوومه برخه

دیړه

دوهم پړاو - شپږمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - پنځمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - څلورمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - یوولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - لسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - نهمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ځانګری دېره - له آریانا سعید سره
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اوومه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - شپږمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - پنځمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - څلورمه برخه