پنج شنبې, چنګاښ ۲۶, ۱۳۹۹
 

افطاری

نه ویشتمه برخه

افطاری

اته ویشتمه برخه

افطاری

اوویشتمه برخه

افطاری

شپږ ویشتمه برخه

افطاری

پنځه ویشتمه برخه

افطاری

څلورویشتمه برخه

افطاری

دری ویشتمه برخه

افطاری

دویشتمه برخه

افطاری

یوویشتمه برخه

افطاری

شلمه برخه
Video Collection: 
Youtube Title: 
Episode - 29
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
نه ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 28
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اته ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 27
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اوویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 26
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
شپږ ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 25
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
پنځه ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 24
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
څلورویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 23
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دری ویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 22
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 21
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
یوویشتمه برخه
Youtube Title: 
Episode - 20
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
شلمه برخه