پنج شنبې, وری ۱, ۱۳۹۸
 
Watch all videos from this show on

دیړه

دوهم پړاو - اتمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - اوومه برخه

دیړه

دوهم پړاو - شپږمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - پنځمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - څلورمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - دریمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - دویمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - اوله برخه

دیړه

۳۳ برخه

دیړه

۳۲ برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اوومه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - شپږمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - پنځمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - څلورمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دریمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دویمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اوله برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
۳۳ برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
۳۲ برخه