شنبې, وری ۳, ۱۳۹۸
 

د مافیا ضد ډله

۱۵/۸/۱۳۹۶

د مافیا ضد ډله د خپل شپږم فصل سره بیرته راځي.

د پالرمو مافیا کورنۍ بیرته ستاسې لپاره لوی خوندیتوب وړاندی کوي!

د نومبر په ٩ مه کی یوازې د لمر ټلویزیون څخه د شپی په ٩ بجو د نویو قسطونو څخه خوند واخلئ