یکشنبې, سلواغه ۹, ۱۴۰۱
 
Watch all videos from this show on

لمر ماښام

دوهم پړاو - اووه اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - شپږ اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - پنځه اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - څلور اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - دری اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - دوه اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - یو اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - اویایمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - نهه شپیتمه برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - اته شپیتمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اووه اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - شپږ اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - پنځه اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - څلور اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دری اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دوه اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - یو اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اویایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - نهه شپیتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اته شپیتمه برخه