دوشنبې, تله ۲, ۱۳۹۷
 
Watch all videos from this show on

دیړه

نهه لسمه برخه

دیړه

اته لسمه برخه

دیړه

اوولسمه برخه

دیړه

شپار لسمه برخه

دیړه

پنځمه لسمه برخه

دیړه

څوارلسمه برخه

دیړه

دیارلسمه برخه

دیړه

دولسمه برخه

دیړه

یولسمه برخه

دیړه

لسمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
نهه لسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اته لسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اوولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
شپار لسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
پنځمه لسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
څوارلسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دیارلسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
یولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
لسمه برخه