شنبې, وږی ۳۱, ۱۳۹۷
 
Watch all videos from this show on

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه یولسمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه لسمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه نویمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه اتمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه اوومه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه شپږ برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه پنځه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه څلور برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه دریمه برخه

لمر ماښام له نجیبی سره

دوه سوه دویمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه یولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه لسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه نویمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه اتمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه اوومه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه شپږ برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه پنځه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه څلور برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه دریمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه دویمه برخه