چارشنبې, تله ۴, ۱۳۹۷
 

اوبخښه! د غوښتل شوې پاڼې ونه موندل شي